Member of Parliament

Dr Mahesh Sharma
+91-120-2444444
drmahesh3333@gmail.com

MLA

Mr Pankaj Singh
+91-120-4546161

DM

Mr Brijesh Narain Singh, IAS
+91-120-2560044

Chairman & CEO

Mr Alok Tandon, IAS
+91-120-2422160

FONRWA – President

Mr N P Singh
+91-120-2508082

SSP

Shri Vaibhav Krishna
+91-120-2473300

SP – City

Smt Sudha Singh
+91-120-2422271

SP – Traffic

Shri Anil Kumar Jha
+91-9870395005

SHO Sector 39

Shri Prashant Kapil
+91-9870395060

Addl SHO

Mr Vishal Kumar
+91-9870395141

SHO Women PS

Smt Sita Kumari
+91-9870395141